Pokud chcete pokračovat, musíte být zaregistrováni a přihlášeni
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
 

Brouzdáte po internetu?

Sdílíte články, inzeráty, zajímavosti? 

Hodily by se Vám peníze a nemáte čas na brigádu? 

Dělejte to samé, co doteď, jen si za to nechte platit 

 

Chce­te zvi­di­tel­nit váš in­ze­rát nebo po­mo­ci ke zvi­di­tel­ně­ní svému zná­mé­mu?

Nebo se vám od­kaz na člá­nek pros­tě líbí?

Tak ho jed­no­du­še sdí­lí­te...to je v po­řád­ku.

...ale...kro­mě toho, že "pro­pa­gu­je­te" ně­ja­ký in­ze­rát, na­bíd­ku, člá­nek...,

pro­pa­gu­je­te i in­zert­ní strán­ky, na kte­rém je in­zer­ce umís­tě­na.

Ur­či­tě jsou rádi, dě­lá­te jim re­kla­mu zdar­ma...

naše filozofie je jiná...

Vy sdílíte a my Vám za to zaplatíme !!!

Jednoduše sdílejte cokoli z portálu Cat Forum...

 

Jak na to?

1. Staň­te se do­po­ru­či­te­lem.

2. SDÍLEJ­TE

Co všechno lze sdílet? 

- in­ze­rá­ty
- člán­ky z BLO­GU
- pozvánky, kampaně

 

Zajímá Vás, jak si lze zajistit pasivní příjem a co to znamená? 

Dejte nám i Vám pár minutek na přečtení...

Co to zna­me­ná?

Po­kud při­ve­de­te na por­tál nové uži­va­te­le a ti bu­dou vy­ka­zo­vat ja­kou­ko­liv fi­nanč­ní ak­ti­vi­tu vůči por­tá­lu, zís­ká­te pro­vi­zi ze všech těch­to fi­nanč­ních ak­ti­vit po ne­o­me­ze­nou dobu. Pro­to je ten­to způ­sob ob­vy­kle na­zý­ván jako "pa­siv­ní pří­jem", pro­to­že na zá­kla­dě jed­né ak­ti­vi­ty mů­že­te mít dlou­ho­do­bý pří­jem bez ja­kých­ko­liv dal­ších ak­ti­vit.

Pro­to­že exis­tu­je mno­ho sys­té­mů, kte­ré ne­fun­gu­jí zce­la pod­le fair pra­vi­del, vy­vi­nu­li jsme svůj vlast­ní sys­tém, kte­rý je pro všech­ny bez­peč­ný a do­dr­žu­je všech­na pra­vi­dla fair hry.

1) Sku­teč­ná uži­teč­nost
Je­di­né, co udě­lá­te, je to, že do­po­ru­čí­te por­tál Cat Fo­rum nebo pří­mo kon­krét­ní in­ze­rá­ty - svo­je nebo cizí, kon­krét­ní člán­ky ně­ko­mu, pro koho jsou uži­teč­né a pří­nos­né. Např. zde může v bez­peč­ném pro­stře­dí pro­dat/ kou­pit kotě, služ­by, zbo­ží... od ově­ře­ných uži­va­te­lů, pří­pad­ně na por­tá­lu na­jde spo­leh­li­vé a pro­vě­ře­né do­da­va­te­le. Svým blíz­kým, přá­te­lům a dal­ším li­dem pro­ká­že­te uži­teč­nou služ­bu.

 

2) Sys­tém „do­ži­vot­ní ren­ty“
U stan­dard­ních af­fi­li­a­te sys­té­mů zís­ká­vá­te fi­nan­ce za pro­klik nebo jed­no­rá­zo­vý ná­kup. V sys­té­mu Mo­neyClock však au­to­ma­tic­ky zís­ká­vá­te pro­vi­zi ze VŠECH fi­nanč­ních ak­ti­vit uži­va­te­le, kte­ré­mu jste náš por­tál do­po­ru­či­li, a to po ce­lou dobu, kdy je uži­va­tel čle­nem por­tá­lu Cat Fo­rum. Ten­to uži­va­tel je a bude jed­nou pro­vždy Váš a ni­ko­ho ji­né­ho. Veš­ke­ré pro­vi­ze pat­ří a vždy v bu­douc­nos­ti bu­dou pa­t­řit jen Vám a ni­kdy ne­mo­hou pa­t­řit ko­mu­ko­liv ji­né­mu.

 

3) Jed­no­znač­ně sta­no­ve­né pro­viz­ní pod­mín­ky
Tyto pod­mín­ky pla­tí pro všech­ny na­pros­to stej­ně, ni­kdy ne­do­jde k si­tu­a­ci, kdy by byl kdo­ko­liv zvý­hod­něn nebo zne­vý­hod­něn. Ze všech fi­nanč­ních ak­ti­vit uži­va­te­lů, kte­ré jste při­ve­dli, zís­ká­vá­te 20% pro­vi­zi.

 

4) Jed­no­du­ché a pře­hled­né ovlá­dá­ní
Po­kud jste již moh­li na­hléd­nout do růz­ných af­fi­li­a­te sys­té­mů, jis­tě jste za­zna­me­na­li, že ovlá­dá­ní a pře­hled­nost jsou čas­to na ne zrov­na pří­jem­né úrov­ni. Pro­to jsme v rám­ci vý­vo­je vlast­ní­ho sys­té­mu vy­bu­do­va­li zce­la jed­no­du­ché, in­tu­i­tiv­ní a pře­hled­né ovlá­dá­ní, kte­ré skvě­le fun­gu­je i na mo­bil­ních za­ří­ze­ních a te­le­fo­nech.

 

Rad­ši než vy­dá­vat pe­ní­ze za re­kla­mu Se­zna­mu, Go­o­glu či Fa­ce­boo­ku, chce­me je dát Vám!

Vaši zná­mí se o tom stej­ně do­zvě­dí, jde o to, od koho!

Čím víc lidí při­ve­de­te Vy, tím vět­ší pří­jem Vás čeká.

Po­šle­te po­zván­ku se svým af­fi­li­a­te kó­dem přá­te­lům a zná­mým. Emai­lem nebo přes so­ci­ál­ní sítě.

 

A kolik Vám za to všechno zaplatíme?

1) Stan­dard­ně vy­plá­cí­me 20% ze všech pro­ve­de­ných trans­ak­cí vůči por­tá­lu, kte­ré usku­teč­ní váš uži­va­tel. To je ten, kte­rý při­šel na por­tál přes váš od­kaz. (200 - 2500 Kč pro vás)

2) Na­víc BO­NUS! Vy­plá­cí­me vás za kaž­dé klik­nu­tí na od­kaz, kte­rý z www.hor­se-fo­rum.cz sdí­lí­te! (50 - 70 Kč za 1000 pro­kli­ků)

 

Do­ta­zo­vat na po­drob­nos­ti se mů­že­te v no­vém dis­kuz­ním fóru.

ZAČÍT MŮŽETE HNED!

Všech­no se po­čí­tá a vy si v zá­lož­ce MO­NEYCLOCK mů­že­te ově­řit svo­ji úspěš­nost.

 

Vaše časté do­ta­zy:

Už po­ně­ko­li­ká­té vi­dím při­vý­dě­lek se strán­kou Hor­se-Fo­rum, jak to pro­sím fun­gu­je, resp. jaké je bliž­ší info?

Jde o prin­cip af­fi­li­a­te. Ak­tu­ál­ně při­dá­vá­me kla­sic­kou "kli­kač­ku"s ex­tra na­vý­še­ným bo­nu­sem. Tzn. že pla­tí­me za pro­kli­ky. Tato akce pla­tí do kon­ce roku. 
Dal­ší in­for­ma­ce o pro­vi­zích z do­po­ru­či­tel­ské­ho pro­gra­mu MO­NEYCLOCK na­jde­te zde.

 

Ani přes­ně ne­vím, co mys­líš těmi pro­kli­ky, ja­ko­že sdí­le­ní?

Ty sdí­líš, ostat­ní klik­nou. A to se po­čí­tá. Ta klik­nu­tí. Na­jdeš je ve svých sta­tis­ti­kách v zá­lož­ce MO­NEYCLOCK na por­tá­le. 

 

Sdí­let můžu jak čas­to chci a kde­ko­liv, i na sku­pi­nách tře­ba?

Ano, přes­ně tak.

 

Tak­že se za­re­gis­tru­ju na por­tá­lu a vždy když budu sdí­let, mu­sím být při­hla­še­ná. Ro­zu­mím tomu dob­ře?

Správ­ně. Ji­nak bychom ne­po­zna­li, kte­ré pro­kli­ky jsou tvo­je.

 

Po­tře­bu­ju k vý­pla­tě pro­vi­zí IČ?

Je to lep­ší, ale umí­me vy­pla­tit pro­vi­ze i do­ho­dou.MONEYCLOCK

Víte, kte­rá re­kla­ma je nej­e­fek­tiv­něj­ší? Ano, osob­ní do­po­ru­če­ní. Spo­ji­li jsme ten­to fakt s tím, že lidé rádi sdí­le­jí na in­ter­ne­tu to, co je jim blíz­ké. K tomu jsme vy­tvo­ři­li pro­viz­ní sys­tém. Je to pře­vrat­ný způ­sob v on-line mar­ke­tingu. Buď­te u toho! Sdí­lej­te a vy­dě­lá­vej­te. Budu tu pro vás, pro všech­ny vaše do­ta­zy.
Stáňa Schwarzkopf
Project manager

 
Mám zájem, chci začít

P.S. Po­kud jste již re­gis­tro­va­ným užva­te­lem, při­hlas­te se do MO­NEYCLOCK a staň­te se part­ne­rem.