Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 KOMUNIKACE PRODÁVAJÍCÍHO S KUPUJÍCÍM

Jak se mohu do­mlu­vit s pro­dá­va­jí­cím nebo ku­pu­jí­cím?

Po­kud vklá­dá­te in­ze­rát a víte, že po­va­ha in­ze­rá­tu je ta­ko­vá, že se bu­de­te po­tře­bo­vat domluvit na podrobnostech s ku­pu­jí­cím nebo pro­dá­va­jí­cím, při za­dá­vá­ní in­ze­rá­tu za­škrt­ně­te po­líč­ko „potřebuji s kupujícím domluvit podrobnosti“ v sek­ci „Komunikace k inzerátu“.
Ten, kdo bude na Váš in­ze­rát re­a­go­vat, pak ne­mů­že pro­vést pří­mý ná­kup a po­šle Vám v rám­ci ne­zá­vaz­né ob­jed­náv­ky svůj do­taz nebo svo­ji před­sta­vu.

Kro­mě ko­mu­ni­ka­ce k in­ze­rá­tu mů­že­te vy­u­žít i služ­bu por­tá­lu Cat Fo­rum „soukromé zprávy“. V pro­fi­lu uži­va­te­le na­jde­te pod uži­va­te­lo­vou fo­to­gra­fií od­po­ví­da­jí­cí tla­čít­ko.

Sou­kro­mé zprá­vy jsou po­tom pří­stup­né ve Va­šem osob­ním profilu. Zde mů­že­te dále ko­mu­ni­ko­vat s da­ným uži­va­te­lem.

UPOZORNĚNÍ! 
Po­kud do­jde k ja­ké­mu­ko­liv pro­blé­mu s ob­jed­náv­kou (ne­za­pla­ce­ní, ne­pl­ně­ní apod.), por­tál Cat Fo­rum při re­kla­ma­ci bere v po­taz pou­ze komunikaci v objednávce a ke ko­mu­ni­ka­ci sou­kro­mý­mi zprá­va­mi ni­jak ne­při­hlí­ží.

Pro­to do­po­ru­ču­je­me vždy dá­vat přednost komunikaci pomocí nezávazné objednávky. Ne­zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku mů­že­te kdy­ko­liv stor­no­vat a sma­zat.