Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 JAK NAKUPOVAT

Zaregistrujte se. Trvá to pár vte­řin.

Po­kud si chce­te pou­ze pro­hléd­nout zá­klad­ní funk­ce por­tá­lu, registrace není nutná. 

Vy­bra­ný produkt vložte do košíku.

Po­kud ob­jed­náv­ku mys­lí­te váž­ně, zvol­te "koupit".

Pro uza­vře­ní ob­jed­náv­ky (smlou­vy mezi ku­pu­jí­cím a pro­dá­va­jí­cím) je nut­né vy­pl­nit v "osobní údaje" (jmé­no, ad­re­sa a te­le­fon příp. čís­lo účtu) ve Vašem profilu, ji­nak není mož­né ob­jed­náv­ku uzavřít. Tyto osob­ní in­for­ma­ce nejsou ve­řej­ně do­stup­né pro ostat­ní uži­va­te­le por­tá­lu, pou­ze pro kon­krét­ní uži­va­te­le, kte­ří mezi se­bou uza­vře­li zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku.

Na­ším cí­lem je, aby lidé na por­tá­lu moh­li co nej­ví­ce důvěřovat je­den dru­hé­mu. Pro­to ne­pod­po­ru­je­me zce­la ano­nym­ní na­bíd­ky, po­ptáv­ky a ob­cho­dy. Stej­ně tak dbá­me na kva­li­tu ob­sa­hu, pro­to „ná­hod­ně pří­cho­zím“ ne­po­vo­lu­je­me vklá­dá­ní in­ze­rá­tů, kte­ré čas­to ne­ma­jí žád­nou hod­no­tu pro sku­teč­né zá­jem­ce o pro­dej nebo kou­pi, pří­pad­ně mo­hou ko­mu­ni­tu por­tá­lu nebo por­tál sa­mot­ný po­ško­zo­vat.

Na por­tá­lu mů­že­te vy­stu­po­vat pod pře­zdív­kou (ne­bo­li „nic­kem“), nicmé­ně do­po­ru­ču­je­me po­u­žít Vaše jmé­no a pří­jme­ní. Zvý­ší­te tím dů­vě­ry­hod­nost Va­še­ho uži­va­tel­ské­ho pro­fi­lu. Vaše sou­kro­mé úda­je jsou sa­mo­zřej­mě chrá­ně­ny, nejsou ve­řej­ně do­stup­né ostat­ním uži­va­te­lům.