Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 OSOBNÍ ÚDAJE

Kte­ré úda­je o mě uvi­dí ku­pu­jí­cí nebo pro­dá­va­jí­cí?

Pro por­tál Cat Fo­rum je nej­dů­le­ži­těj­ší zá­sa­dou bezpečné pro­stře­dí pro všech­ny ku­pu­jí­cí a pro­dá­va­jí­cí.
Pro­to není možné např. ob­cho­do­vat zce­la anonymně, bez re­gis­tra­ce a vy­pl­ně­ní osob­ních úda­jů.

Na dru­hé stra­ně však por­tál chrá­ní sou­kro­mí všech uži­va­te­lů a osob­ní úda­je nejsou pří­stup­né pro ostat­ní.

V pří­pa­dě uza­vře­ní závazné objednávky je však nut­né, aby byly v ob­jed­náv­ce po­u­ži­ty osob­ní úda­je obou stran, ku­pu­jí­cí­ho i pro­dá­va­jí­cí­ho. Ji­nak by ne­by­la ta­ko­vá­to ob­jed­náv­ka práv­ně plat­ná.

V rám­ci ochra­ny sou­kro­mí jsou však po­skyt­nu­té jen nezbytně nutné úda­je: jmé­no a pří­jme­ní, v pří­pa­dě fir­my její ná­zev, ad­re­sa uži­va­te­le a pří­pad­ně IČ a DIČ.
Žádné dal­ší osob­ní úda­je nejsou v rám­ci ob­jed­náv­ky uve­de­ny.