Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 PROČ HODNOTIT

K čemu je dob­ré hod­no­ce­ní uži­va­te­lů?

Por­tál Cat Fo­rum sta­ví pře­de­vším na důvěře mezi jed­not­li­vý­mi uži­va­te­li a na bu­do­vá­ní bezpečného prostředí pro všech­ny ku­pu­jí­cí i pro­dá­va­jí­cí.

V rám­ci to­ho­to pří­stu­pu je dů­le­ži­té, aby uži­va­te­lé pra­vi­del­ně hodnotili všech­ny uza­vře­né ob­cho­dy.

A to jak z po­zi­ce pro­dá­va­jí­cí­ho, tak z po­zi­ce ku­pu­jí­cí­ho.

Vy­já­d­ře­te pro­sím svo­jí spo­ko­je­nost, pří­pad­ně ne­spo­ko­je­nost s ostat­ní­mi uži­va­te­li for­mou hod­no­ce­ní a bu­duj­te s námi co nej­bez­peč­něj­ší pro­stře­dí pro kaž­dé­ho.

Pro­to­že por­tál Cat Fo­rum do­dr­žu­je fair pravidla, po­kud Vám ně­kdo udě­lí ne­pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní ne­prá­vem, mů­že­te ho re­kla­mo­vat. V ta­ko­vém pří­pa­dě správ­ci por­tá­lu pro­ve­dou vlast­ní še­t­ře­ní a pří­pad­ně do hod­no­ce­ní za­sáh­nou.