Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

  ZÁVAZNÁ vs NEZÁVAZNÁ OBEDNÁVKA

Jaký je roz­díl mezi ne­zá­vaz­nou a zá­vaz­nou ob­jed­náv­kou?

Ne­zá­vazná ob­jed­náv­ka je sku­teč­ně zce­la ne­zá­vazná. 
Jde v pod­sta­tě jen o zá­znam konverzace mezi pro­dá­va­jí­cím a ku­pu­jí­cím k da­né­mu in­ze­rá­tu. Ne­zá­vazná ob­jed­náv­ka pře­chá­zí v zá­vaz­nou až v oka­mži­ku, kdy obě stra­ny, tj. jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí, po­tvr­dí ne­zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku. Ne­zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku lze kdy­ko­liv stornovat. Toto může pro­vést jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí. Oba jsou ná­sled­ně in­for­mo­vá­ní o stor­nu e-mai­lem.

Zá­vazná ob­jed­náv­ka je sku­teč­ně zá­vazná, stej­ně jako když si např. ob­jed­ná­te zbo­ží od fir­my. Uza­vře­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky se jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí, za­va­zu­jí k je­jí­mu pl­ně­ní a uhra­ze­ní. Zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku nelze stornovat z pro­stře­dí por­tá­lu. O stor­no zá­vaz­né ob­jed­náv­ky je nut­né po­žá­dat správ­ce por­tá­lu. Ten pro­vě­ří opráv­ně­nost stor­na a pří­pad­ně toto stor­no pro­ve­de.