Pokud chcete pokračovat, musíte být zaregistrováni a přihlášeni
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT

Podmínky používání tohoto webu

Podmínky používání webu octocodesforum.cz 

 1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem webového portálu octocodesforum.cz na internetové adrese http://www.octocodesforum.cz (dále „Portál“), je společnost TAKUMARA s.r.o., IČ 05959373, DIČ CZ0595937, se sídlem Široká 65/14, 11000 Praha 1 - Josefov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 273743 (dále „Provozovatel“).

 1. Definice pojmů

Pojmy použité v textu těchto obchodních podmínek mají následující význam:

 

provozovatel –………………………………………..

uživatel - každá plně svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která užívá jakékoli informace či služby na Portálu

registrovaný uživatel - plně svéprávná fyzická či právnická osoba, která vyplní registrační formulář na uvedeném Portálu

registrovaný uživatel junior – fyzická osoba starší 15-ti let, která se souhlasem zákonného zástupce vyplní registrační formulář na portálu

registrace uživatele - soubor vyplnění formuláře, poskytnutí doplňujících údajů dle typu členství a poskytnutí dokladů k jejich ověření. Podrobně viz bod č. 5 níže.

verifikace – akt potvrzení formální správnosti údajů poskytnutých uživatelem v rámci procesu doplnění osobních údajů do profilu uživatele na základě uživatelem poskytnutých dokladů.

smlouva – smlouva o užívání portálu octocodesforum.cz, uzavřená v elektronické podobě mezi provozovatelem a uživatelem

druhy členství - členem portálu www. octocodesforum.cz je každý registrovaný uživatel. Každý uživatel má právo volit na volitelné období úroveň svého členství. Podrobně o druzích členství viz bod č. 7 níže.

profil uživatele - soubor osobních dat poskytnutých uživatelem provozovateli. Profil je rozdělen na veřejné a neveřejné údaje. Dále obsahuje důležité informace k aktivnímu využití portálu. Podrobně viz bod č. 5 níže.

Info zóna - webové rozhraní obsahující podrobné informace, podmínky a návody pro efektivní používání portálu

PREMIUM zóna – sekce portálu obsahující nadstandardní informace, výukové materiály, příspěvky PREMIUM partnerů, nabídky partnerů a e-shop

PREMIUM partner - fyzická či právnická osoba, která má s provozovatelem sepsánu smlouvu o PREMIUM partnerství s právem publikovat či prodávat své produkty v PREMIUM zóně

affiliate partner - fyzická či právnická osoba, která je zapojena do affiliate programu, propagujícím portál www. octocodesforum.cz nebo další související projekty či produkty

mediální partner - fyzická či právnická osoba, která smluvně propaguje portál www. octocodesforum.cz

poskytovatel/prodávající - fyzická či právnická osoba, která nabízí službu, či prodává výrobek na portálu www. octocodesforum.cz

objednavatel/kupující - fyzická či právnická osoba, která poptává službu, či má zájem o koupi výrobku na portálu www. octocodesforum.cz

poskytovatel/prodávající – podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, která naplňuje podmínky a ustanovení § 420 a 421 OZ

nabídka - inzerát vložený na portál www. octocodesforum.cz nabízející službu či výrobek v souladu s VOP

poptávka - inzerát vložený na portál www. octocodesforum.cz poptávající službu či výrobek v souladu s VOP

kategorie - adresář nabídek či poptávek rozdělený dle oborové či tematické příslušnosti

profi kategorie - kategorie, která pro vložení nabídky vyžaduje doložení a verifikaci specifických dokumentů (např. ŽL, certifikátů apod.) a paušální členství Profi.

barterové kategorie - kategorie umožňující vložení inzerátů (nabídek i poptávek), kde uživatel nepředpokládá platbu penězi, ale výměnou za jinou službu či výrobek

barter - směnný obchod, který se uzavírá elektronickou dohodou o směně mezi uživateli portálu

uzavření obchodu - elektronické odsouhlasení nabídky či poptávky mezi registrovanými uživateli portálu (poskytovatelem/prodávajícím a objednavatelem/kupujícím) formou potvrzení ve formuláři

hodnocení uživatele - podává subjektivní informaci o uživateli. Hodnocení vždy uděluje pouze protistrana na základě uzavřeného obchodu. Skládá se ze dvou hodnot. První určuje procentuelní průměr dle hodnocení jednotlivých kritérií a druhá hodnota ukazuje na sumární počet hodnocení. Každý uživatel má právo na udělené hodnocení reagovat.

centrum sporů – poradní a pomocný orgán provozovatele, jehož hlavním úkolem je napomáhat bezproblémovému fungování portálu a smírnému řešení případných nejasností či problémů mezi uživateli.

OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

zmrazení profilu – zásah provozovatele do profilu uživatele, kterým ve stanovaných případech zamezí uživateli činit změny v profilu, jeho nabídky jsou viditelné, ale neaktivní a je mu zamezeno obchodování s ostatními uživateli.

provozovatel platební brány – společnost………………., IČ ………….. , se sídlem……………………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………………………

 

 1. Úprava právních vztahů

3.1. Tyto obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání portálu octocodesforum.cz (dále jen „smlouvy“), uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a uživatelů portálu ze smlouvy a vzájemná práva a povinnosti uživatelů portálu v souvislosti s užíváním služeb dostupných na portálu. Součástmi obchodních podmínek mohou být přílohy, detailně definující některé funkce či služby.

3.2 Ustanovení těchto obchodních podmínek platí pro vzájemné právní vztahy mezi provozovatelem a uživatelem, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak nebo pokud není platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek smlouvou vyloučena.

3.3. Otázky neupravené smlouvou ani těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a další platnou legislativou České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku.

 1. Webový portál octocodesforum.cz

4.1. Webový portál octocodesforum.cz umožňuje poskytovatelům/prodávajícím nabízet své služby/zboží k prodeji třetím osobám – objednatelům/kupujícím, popř. objednatelům/kupujícím vkládat své poptávky služeb/zboží. Provozovateli vzniká vůči poskytovatelům/prodávajícím nárok na provizi v souladu s provizním systémem, případně na poplatky za jimi objednané služby nebo zboží, a to za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

4.2. Provozovatel nenabízí v rámci portálu  octocodesforum.cz vlastní služby/zboží k prodeji a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv, smluv o dílo či jiných smluv mezi uživateli, provozovatel tedy neúčtuje objednatelům/kupujícím žádné náklady na dodání služeb/zboží. Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízených služeb/zboží a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi uživateli.

4.3. Případné stížnosti k fungování portálu nebo k činnosti provozovatele mohou uživatelé provozovateli sdělit prostřednictvím e-mailu: ……………….. V případě nespokojenosti uživatele s vyřešením stížnosti provozovatele nebo v případě, že uživatel nechce komunikovat s provozovatelem, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI).

 

 1. Registrace uživatele

5.1. Přístup a registrace uživatele na portále octocodesforum.cz jsou dobrovolné a bezplatné. Provozovatel si však vyhrazuje právo zpřístupnit některé služby na portálu pouze registrovaným uživatelům, popř. uživatelům s určitým druhem členství. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zpoplatnit služby, popř. některé služby, poskytované portálem, které v současnosti nejsou zpoplatněné podle platného ceníku.

5.2. Registrací se rozumí zaregistrování uživatele na webovém portálu www. octocodesforum.cz, kdy si uživatel zvolí "nick" (přezdívku) a je mu generováno heslo. Registrací je uživateli umožněno využívat plných služeb v rámci celého webového portálu, jako je vložení poptávky, komunikace s ostatními uživateli, využívání PREMIUM a INFO zóny, s výjimkou realizace obchodu samotného.

5.3. Pro možnost realizace samotného obchodu prostřednictví portálu, zejména pro vystavení nabídky, musí uživatel na základě výzvy doplnit v profilu uživatele (MŮJ PROFIL) osobní neveřejné/fakturační údaje. Využívání dalších prémiových služeb portálu bude uživateli zpřístupněno po splnění podmínek podle bodu 7.1. níže. Podmínkou pro realizaci obchodu uživatelem starším 15-ti let je nezbytné doložit písemný souhlas zákonného zástupce.

5.4. Pro získání statutu „ověřený uživatel“ může uživatel požádat provozovatele o ověření údajů (verifikaci) kliknutím na tlačítko „zažádat o ověření“ ve formuláři profilu uživatele s tím, že mu bude zaslán e-mail s instrukcemi o dalším postupu. Verifikace bude provedena provozovatelem na základě uživatelem doložených požadovaných dokladů po jejich fyzickém obdržení provozovatelem.

Verifikace uživatele je nezbytnou podmínkou v případě, že má být uživateli vyplácena finanční částka, získaná prostřednictvím portálu.

5.5. Uživatel je povinen poskytnout provozovateli aktuální, úplné, správné a pravdivé informace. O jejich změně je uživatel povinen provozovatele neprodleně informovat. Provozovatel si vyhrazuje právo zmrazit profil uživatele, který změny identifikačních údajů neoznámí. Provozovatel je rovněž oprávněn vyzvat uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel oprávněn profil uživatele zmrazit, popř. odstranit. Provozovatel nenese odpovědnost za případné poskytnutí neúplných či nepravých údajů, nenese odpovědnost ani případně nesprávné, popř. fiktivní identity registrovaného uživatele.

5.6. Dokončením registrace podle bodu 5.1. uzavírá uživatel s provozovatelem portálu smlouvu o jeho užívání a vyslovuje tím souhlas s těmito obchodními podmínkami.

5.7. Uživatelé ani zájemci nemají právní nárok na užívání portálu ani na uzavření smlouvy. Provozovatel má právo nepovolit registraci zájemci o ni, odstoupit od smlouvy s uživatelem, omezit nebo zamezit jeho přístupu k některým službám portálu, a to za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

5.8. Uživatel má právo kdykoli od smlouvy o užívání portálu odstoupit sdělením této skutečnosti provozovateli prostřednictvím e-mailu. Po obdržení e-mailové zprávy uživatele s vyjádřením této jeho vůle provozovatelem, bude v případě uživatele se standardním členstvím registrace provozovatelem ve lhůtě do 14-ti dnů zrušena a zároveň bude odstraněn uživatelův profil. V případě uživatele s paušálním členstvím dojde ke zrušení registrace a odstranění profilu ve lhůtě do 14-ti dnů od dne uplynutí doby předplaceného členství. Zrušením registrace dochází k ukončení smlouvy o užívání portálu s provozovatelem. Zrušení registrace a ukončení smlouvy nezbavuje uživatele splnit veškeré závazky a povinnosti, které mu ke dni zrušení registrace vznikly v souvislosti s užíváním portálu vůči provozovateli nebo třetím osobám.

5.9. Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy o užívání portálu, popř. zmrazit profil uživatele v případě, že uživatel podstatným způsobem porušil smlouvu a tyto obchodní podmínky, popř. závazné právní předpisy, poškozuje dobré jméno portálu či provozovatele, nebo je důvodně podezřelý, že má v úmyslu svým jednání způsobit škodu třetím osobám.

Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy o užívání portálu, popř. zmrazit profil uživatele zejména z důvodu:

- neuvedení pravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů,

- vyzývání k uzavření obchodu mimo portál,

- uvedení kontaktních údajů v rozporu s bodem 6.6.

- neoprávněného nakládání s profilem jiného uživatele

- zmaření obchodu nedodáním služby/zboží poskytovatelem/prodávajícím v souladu s uzavřenou smlouvou

- zmaření obchodu nepřevzetí zboží objednatelem/kupujícím v souladu s uzavřenou smlouvou

- poskytováním služeb nebo prodejem zboží, jehož vlastnosti neodpovídají jejich popisu v nabídce

- poskytováním služeb nebo prodejem zboží v rozporu s bodem 6.5. níže

- rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spam) apod.

O odstoupení od smlouvy, popř. zmrazení profilu, a jeho důvodech je provozovatel povinen uživatele informovat prostřednictvím e-mailu.

5.10. Zánikem nebo zrušením smlouvy o užívání portálu nezaniká právo na náhradu škody ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení apod.

 

 1. Způsob uskutečnění obchodu na portálu octocodesforum.cz

 

6.1. Poskytovatel/prodávající vystavuje služby/zboží prostřednictvím formuláře, v němž je povinen uvést: popis služby/zboží, stav zboží (nové či použité), cenu služby/zboží, platební a dodací podmínky, konečnou výši nákladů souvisejících s doručením služby/zboží, případné záruky poskytované poskytovatelem/prodávajícím a region působnosti. Poskytovatel/prodávající – podnikatel je oprávněn nabízet i zboží, k němuž v okamžiku vystavení nabídky nemá vlastnické právo. Na tuto skutečnost je však povinen výslovně upozornit v popisu zboží.

6.2. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu služby/zboží. Vyhrazuje si však právo odstranit či změnit popis služby/zboží (např. odstranit text, fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany poskytovatele/prodávajícího.

6.3. Služby/zboží musí poskytovatel/prodávající umístit v kategorii, která mu nejlépe odpovídá. Poskytovatel/prodávající je povinen umísťovat podobné předměty do stejné kategorie. Provozovatel si vyhrazuje právo přemístit nabídku do odpovídající kategorie nebo ji odstranit.

6.4. Popis vystavené služby/zboží musí být přesný a úplný, uvedený vždy v českém jazyce, když lze připojit i popis v jazyce jiném. Poskytovatel/prodávající je oprávněn k popisu služby/zboží připojit i fotografii, která musí odpovídat skutečnému stavu služby/zboží v době jejich vystavení. Poskytovatel/prodávající je povinen v popisu služby/zboží uvést jakékoliv vady, včetně případného poškození obalu. Popis služby/zboží se smí týkat pouze služby/zboží umístěného do nabídky na Portále. Popisu služby/zboží nesmí být využíváno jako inzerce či reklamy na zboží a služby nabízené mimo portál octocodesforum.cz.

6.5. Poskytovatel/prodávající nesmí na portále vystavit nabídku služeb/zboží, která:

- porušuje práva duševního vlastnictví jiných osob (autorská práva, práva autorským právem související, práva průmyslového vlastnictví apod.)

- obsahuje neoprávněně použité ochranné známky, obchodní jména a chráněné označení původu, ke kterým přísluší výhradní právo třetí osoby, a nebo jakékoli označení s ním zaměnitelné

- obsahuje části, které podněcují nebo směřují k neplnění zákonem uložené povinnosti, trestnému činu nebo jinému protiprávnímu jednání, schvalují trestný čin nebo jiné protiprávní jednání nebo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele

- obsahuje části, které svádějí k zneužívání omamných a psychotropních látek a jedů nebo jiných životu nebezpečných látek, podněcují nebo podporují jejich zneužívání

- obsahuje části, které hanobí některý národ, jeho jazyk, rasu nebo etnickou skupinu nebo skupinu obyvatel pro jejich národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo že je bez vyznání

- obsahuje části, které veřejně podněcují k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků,

- obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá

- obsahuje pornografickou tématiku, pornografické znaky, fotografie nebo prostituci

- odporuje dobrým mravům

6.6. Poskytovatel/prodávající nesmí na portále vystavit nabídku, obsahující odkazy na jakékoli webové stránky, e-mailové adresy, telefonní čísla, odkazy na facebook nebo fotogalerie či jiné formy kontaktů. Uvedené údaje nesmí uživatel používat ani při komunikaci s ostatními uživateli v rámci sjednávání podrobností obchodu. Zakázáno je také vybízet či záměrně umožňovat dohledání uvedených údajů.

Toto neplatí, má-li uživatel paušální členství.

6.7. Obchod je možné uskutečnit vždy pouze v rámci konkrétního poskytovatele/prodávajícího. Nelze kombinovat do jedné objednávky služby/zboží jiných poskytovatelů/prodávajících. V případě, že objednatel/kupující vybere do košíku služby/zboží různých poskytovatelů/prodávajících, systém přerozdělí objednávky tak, aby došlo k nezaměnitelnému uzavření smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy vždy pouze s konkrétním poskytovatelem/prodávajícím.

6.8. Pro poskytovatele/prodávajícího i pro objednatele/kupujícího jsou závazné popis služby/zboží a cena zveřejněná v nabídce na portále v okamžiku uskutečnění závazné objednávky objednatelem/kupujícím, není-li dodatečně stranami dohodnuto jinak.

6.9. Objednávka

V případě nabídky poskytovatele/prodávajícího, v kolonce „Typ inzerátu“ označené „prodám tak, jak je, není třeba další komunikace s kupujícím“, je bez dalšího objednávka objednatele/kupujícího, učiněná prostřednictvím portálu, považována za závaznou. K přijaté objednávce je poskytovatel/prodávající povinen se vyjádřit nejpozději do 5-ti pracovních dnů od jejího přijetí. Potvrzením objednávky ze strany poskytovatele/prodávajícího je obchod uzavřen. Nevyjádří-li se poskytovatel/prodávající k přijaté objednávce v uvedené lhůtě, je považována za zamítnutou a bude na portálu stornována.

V případě nabídky poskytovatele/prodávajícího, v kolonce „Typ inzerátu“ označené „potřebuji s kupujícím/prodávajícím domluvit podrobnosti“, je objednávka objednatele/kupujícího, učiněná prostřednictvím portálu, nezávazná, a je možné ji kdykoli zrušit. Závaznou se stává až po následném sjednání všech nezbytných náležitostí uzavírané smlouvy oběma stranami. Potvrzením závazné objednávky ze strany poskytovatele/prodávajícího je obchod uzavřen.

6.10. Platby za objednané služby/zboží

Cenu za objednané služby/zboží je možné uhradit v hotovosti při předání zboží/služby, převodem na účet poskytovatele/prodávajícího, prostřednictví online platební karty nebo prostřednictvím „online platebního tlačítka“. Objednatel/kupující je vždy povinen zvolit si konkrétní způsob úhrady ceny. V případě platby převodem na účet poskytovatele/prodávajícího a prostřednictví online platební karty je cena uhrazena okamžikem připsání platby na bankovní účet poskytovatele/prodávajícího.

 1. a) platba v hotovosti při předání zboží/poskytnutí služby

Při zvolené platbě v hotovosti obdrží poskytovatel/prodávající na svém profilu na portále a zároveň na svůj e-mail upozornění o realizované závazné objednávce s výzvou k potvrzení přijetí platby. Po potvrzení platby poskytovatelem/prodávajícím a potvrzení dodání služby/zboží objednatelem/kupujícím je zakázka uzavřena.

Platbu je objednatel/kupující povinen zaplatit při předání zboží/poskytnutí služby, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne uzavření obchodu, nedohodnou-li se strany jinak.

 1. b) platba převodem na účet poskytovatele/prodávajícího

Při zvolené platbě převodem na účet poskytovatele/prodávajícího je objednateli/kupujícímu zaslán e-mail s platebními údaji poskytovatele/prodávajícího. Poskytovatel/prodávající obdrží na svém profilu na portále a zároveň na svůj e-mail upozornění o realizované závazné objednávce s výzvou k potvrzení přijetí platby. Po potvrzení platby poskytovatelem/prodávajícím a potvrzení dodání služby/zboží objednatelem/kupujícím je zakázka uzavřena.

Platbu je objednatel/kupující povinen poukázat nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne uzavření obchodu, nedohodnou-li se strany jinak.

 1. c) platba platební kartou a bankovním převodem prostřednictvím „online platebního tlačítka“

Při zvolené platbě prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem prostřednictvím „online platebního tlačítka“ zaplatí objednatel/kupující cenu prostřednictvím platební brány, provozované společností…………….., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů.  Akceptovány jsou online platby platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, a dále platby bankovním převodem prostřednictvím „online platebního tlačítka“z Raiffeisen Bank, a.s., Fio banka, a.s., Komerční banka, a.s., ČSOB, a.s. a mBank.

.

Platbu je objednatel/kupující povinen provést prostřednictvím platební brány nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne uzavření obchodu, nedohodnou-li se strany jinak.

6.11. Dodání služeb, předání zboží

 

Poskytovatel/prodávající je povinen vyřídit objednávku, včetně předání zboží nejpozději do 5-ti pracovních dnů od obdržení platby, nedohodnou-li se strany jinak.

Předává-li poskytovatel/prodávající zboží prostřednictvím pošty či jiného dopravce, po celou dobu přepravy nese nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci poskytovatel/prodávající.

6.12.  Poskytovatel/prodávající je povinen vystavit objednateli/kupujícímu daňový doklad (fakturu), popř. jiný podklad pro platbu, v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, a to ve lhůtě do 5-ti dnů ode dne uzavření smlouvy, obdržení platby na poskytnuté služby/zboží a zaslat jej objednateli/kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v profilu uživatele.

6.13. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za dodání služeb či předání zboží ze strany  poskytovatele/prodávajícího, ani za úhradu poskytnutých služeb/zboží ze strany objednatele/kupujícího.

6.14. Úprava práv a povinností ze smlouvy, uzavřené mezi poskytovatele/prodávajícím a objednatelem/kupujícím, se řídí obecnými právními předpisy, zejména OZ. Je-li poskytovatel/prodávající podnikatelem ve smyslu ust. § 420 a násl. OZ a objednatel/kupující spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 OZ, použije se na uzavírané smlouvy úprava tzv. spotřebitelských smluv ve smyslu ust. § 1810 a násl. OZ.

 

6.15. Barterové obchody jsou přístupné pouze uživatelům s paušálním členstvím (viz. bod 7.1. níže)

 

 1. Provize a poplatky za služby, členství, T-coiny.

7.1. Uživatel má možnost na portále získat dva druhy členství, a to standardní a paušální.

- Standardní členství je zcela bezplatné a umožňuje používání všech základních funkcí portálu bez omezení. Skončí-li obchod mezi poskytovatelem/prodávajícím a objednatelem/kupujícím úspěšně, tzn. vznikla-li mezi stranami povinnost uzavřít smlouvu o dílo, resp. kupní smlouvu, vzniká provozovateli vůči poskytovateli/prodávajícímu s tímto druhem členství nárok na provizi ve výši stanovené platným ceníkem, dostupným v INFOZÓNĚ. Objednatel/kupující provizi neplatí. Provize je provozovatelem poskytovateli/prodávajícímu souhrnně účtována na základě daňového dokladu vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce.

- Paušální členství je poskytováno ve formě Optimal, Profi a Junior – Optimal. U paušálního členství platí uživatel provozovateli měsíční paušální částku stanovenou pro jednotlivé formy v platném ceníku.

Uživatel s paušálním členstvím má k dispozici rozšířené funkce portálu. Podrobné informace o přístupných funkcích portálu pro jednotlivé formy paušálního členství jsou dostupné v INFOZÓNĚ. V  případě uskutečnění obchodu neplatí poskytovatel/prodávající s tímto druhem členství provozovateli provizi.

7.2.  Provize je provozovatelem účtována souhrnně vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a poskytovatel/prodávající je ji povinen provozovateli uhradit řádně a včas bezhotovostním převodem ve prospěch účtu provozovatele.

 

7.3. V případě prodlení poskytovatele/prodávajícího s úhradou provize, je provozovatel oprávněn o tuto dobu prodloužit lhůtu k výplatě peněžních prostředků uživateli, uložených na účtu portálu v souvislosti s realizací obchodu, viz. platba převodem na účet portálu copotrebujes.cz a platba platební bránou na účet portálu copotrebujes.cz. Zároveň je provozovatel oprávněn po tuto dobu profil poskytovatele/prodávajícího zmrazit.

 

7.4.  Poplatek za paušální členství je možné uhradit bezhotovostním převodem příslušné částky ve prospěch účtu provozovatele nebo prostřednictvím platební brány. Služby portálu, odpovídající zvolené formě paušálního členství, budou uživateli zpřístupněny do jednoho týdne ode dne připsání této částky na účet provozovatele.

7.5. T-coiny jsou vnitřní virtuální měnou, používanou na portále octocodesforum.cz. Hodnota jednoho T-coinu je stanovena platným ceníkem (INFOZÓNA). Uživatel jimi může hradit využívané služby na portálu, zejména topovat své nabídky, hradit poplatky za paušální členství, nakupovat vybrané produkty a služby v e-shopu.

T-coin lze získat:

- jejich nákupem na profilu uživatele v sekci „Moje peněženka“,

- jako odměnu provozovatele za aktivitu uživatele ve prospěch portálu, zejména za pomoc při propagaci portálu (podmínky vždy aktuálně specifikovány v INFOZÓNĚ),

- v rámci výhod paušálního členství

- převedením hodnoty z affiliate profilu u uživatelů, kteří nedoloží oprávnění k podnikání.

T-coin nelze převést do reálné měny a vyplatit.

 1. Systém topování nabídek

8.1. Uživatel má při využívání služeb portálu možnost topovat svoji nabídku, tzn. za účelem zvýšení úspěšnosti posunout svoji nabídku na jednu z předních pozic na titulní straně portálu.

8.2. K topování je nutné mít dostatečný kredit T-coinů. Hodnota T-coinu pro topování je stanovena v platném ceníku, dostupném v INFOZÓNĚ.

8.3. Změna zobrazení topovaných nabídek se provede vždy při novém načtení titulní strany portálu. Topování všech nabídek je automatizováno, provozovatel nemá možnost toto zobrazení ovlivňovat.

 

 1. Práva a povinnosti

9.1. Uživatel je povinen seznámit se před započetím užívání portálu s těmito obchodními podmínkami a užívat služby portálu v souladu s nimi tak, aby tím nedocházelo k porušování těchto obchodních podmínek, závazných právních předpisů nebo obecných etických pravidel.

9.2. Uživatel je povinen zabezpečit důvěrnost svého profilu uživatele, svých identifikačních údajů a hesel, potřebných k registraci, zejména je nesdělovat třetím osobám. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by byla způsobena úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí provozovatele.

V případě zjištění zneužití jeho identifikačních údajů nebo hesel třetí osobou je uživatel povinen bezodkladně tuto skutečnost sdělit provozovateli, jinak odpovídá za škodu vzniklou zneužitím údajů provozovateli.

9.3. Uživatel je povinen v případě zjištění zneužití autorských práv nebo jiných práv, souvisejících s obsahem poskytovaným na portále, bezodkladně tuto skutečnost oznámit provozovateli.

9.4. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Portálu, včetně designu stránek, grafických prvků, veškerých vyobrazení a textů atd., jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.5. Uživatel není v souvislosti s užíváním Portálu oprávněn užívat software nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Portálu, nebo by mohlo docházet k nepřiměřenému zatěžování serveru provozovatele. Uživatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do Portálu, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat jeho činnost.

9.6. Provozovatel je oprávněn kdykoli podle svého uvážení bez předchozího upozornění uživatele ukončit, pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli služby nebo změnit způsob poskytování jakékoli služby, a to ve vztahu ke všem uživatelům nebo ve vztahu pouze k některým, a to včetně smazání, odstranění nebo zamezení přístupu k Portálu.

9.7. Provozovatel je oprávněn v zájmu propagace Portálu bezplatně používat fotografie zboží/služeb uživatelů pro marketingové účely své, popř. partnerských webů, při akcích a nabídkách provozovatele

9.8. Provozovatel je oprávněn zasílat uživatelům na nimi uvedenou e-mailovou adresu informace technického charakteru, informace o technické odstávce Portálu, o změně fungování Portálu nebo provozovatele a další informační a marketingová sdělení.

9.9. Provozovatel se nepodílí na obsahu nabídek/poptávek, popisu služeb/zboží, komentářů, hodnocení uživatelů či komunikace mezi uživateli, vyskytujících se na Portále a přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídá. V případě podezření z porušení právních předpisů nebo při porušení obecných etických norem je provozovatel oprávněn pozastavit příslušné nabídky/poptávky nebo celý profil uživatele zmrazit. Při podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu provozovatel uvědomí příslušné správní orgány, popř. orgány činné v trestním řízení.

9.10. Uživatelé berou na vědomí, že je provozovatel oprávněn popř. povinen předat osobní údaje uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že uživatel se prostřednictvím Portálu dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení, nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

 1. Výluky a omezení provozu portálu, kompenzace technických potíží

10.1. Provozovatel provádí pravidelnou údržbu portálu a za tímto účelem je oprávněn jeho provoz omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (výluka). Termín plánované výluky a její přibližnou délku provozovatel oznámí v INFOZÓNĚ alespoň 1 hodinu předem.

10.2. V případě, že trvala výluka provozu portálu z důvodu jeho plánované údržby nebo technických potíži portálu po dobu delší než 7 dní, prodlužuje se platnost paušálního členství o tuto dobu. V případě trvání výluky provozu portálu z uvedených důvodů po dobu delší než 30 dní vrátí provozovatel uživatelům na základě jejich žádosti příslušnou poměrnou část poplatků uhrazených za paušální členství.

10.3. V případě, že nastala výluka provozu portálu z důvodu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nezávislé na vůli provozovatele (např. živelné katastrofy, výpadek elektrického proudu, apod.), prodlužuje se platnost paušálního členství o dobu trvání výluky provozu portálu. Uživatelé v tomto případě nemají nárok na vrácení poplatků uhrazených za paušální členství ani v poměrné výši.

 

 1. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů uživatelem portálu, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.2. Provozovatel je registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, Plk. Sochora 27, PSČ 170 00, pod evidenčním číslem: 00066473/001.

11.3. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých provozovateli při registraci, popř. při následné verifikaci, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Souhlas je udělen na dobu existence profilu příslušného uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky tohoto uživatele vůči provozovateli.

11.4. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění poskytování služeb ze smlouvy o užívání portálu a vedení evidence uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

11.5. Uživatel uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů společnosti ………………., IČ …………., DIČ …………….. , se sídlem ……………………………, zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….., za účelem jejich zpracování k účelům nabízení a poskytování služeb platební brány. Takto předané osobní údaje nebudou společností ……………… žádným způsobem zveřejňovány nebo předány třetí osobě. Společnost …………….. je oprávněna osobní údaje ve smyslu tohoto ustanovení zpracovávat pouze po dobu trvání smlouvy a výhradně za účelem nabízení a poskytování vlastních služeb uživateli.

11.6. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně svých osobních údajů.

11.7. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných provozovatelem. Uživatel dále dává provozovateli souhlas s předáním jeho adresy elektronické pošty společnosti …………………… za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkou a informacemi služeb, poskytovaných touto společností. Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení, a to oznámením této skutečnosti provozovateli prostřednictvím e-mailové pošty.

11.8. Za účelem nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek používá provozovatel pro provoz svých webových stránek tzv. cookies - textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení uživatele pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce uživatel souhlasí s používáním cookies. Uživatel nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však provozovatel nemůže zaručit plnou funkčnost portálu.

 1. Autorská práva

12.1. Obsah a design webového rozhraní octocodesforum.cz, programové vybavení a veškeré materiály (vyobrazení, texty, fotografie, obrázky, loga, grafické prvky a další) uvedené na webovém rozhraní octocodesforum.cz a v souvisejících digitálních a tištěných médiích (letáky, inzerce atd.), podléhají autorskoprávní ochraně provozovatele a mohou být chráněny dalšími právy 3. osob. Obsah nesmí být uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou 3. osobou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie, texty, tipy a další obsah umístěný na portále.

12.2. Bez písemného souhlasu provozovatele není uživatel oprávněn užívat obchodní firmu provozovatele, jeho loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky provozovatele.

12.3. Okamžikem vložení kteréhokoli údaje uživatelem do databáze portálu octocodesforum.cz se stává součástí této databáze bez jakéhokoli nároku uživatele k této databázi.

 1. Mimosoudní řešení sporů 

13.1. Spory jsou na webovém portále www. octocodesforum.cz řešeny prostřednictvím Centra sporů. (Zde odkaz na samostatný dokument Všeobecné podmínky centra sporů)

 

13.2. Centrum sporů je poradní orgán provozovatele, který vyvine maximální úsilí pro vysvětlení a urovnání případného sporu, kdy hlavním cílem jeho činnosti je dosažení smíru mezi stranami. Na Centrum sporů je možné se obracet ve všech případech závažných nedodržení smluvních ujednání mezi uživateli, porušení platných zákonů některým z uživatelů, porušení obchodních podmínek webového portálu octocodesforum.cz, porušení autorských práv a podobně.

13.3. Centrum sporů je oprávněno vyzvat účastníky sporu ke komunikaci, není však oprávněno zasahovat do plnění konkrétních smluv mezi uživateli, a ani není za tato plnění zodpovědné.

13.4. V případě vzniku sporu mezi uživatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 OZ, a provozovatelem, vyplývajícího z užívání portálu, je uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz.

13.5. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu jsou pro uživatele bezplatné, návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uživatel poprvé u provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu si nese každá strana samostatně.

13.6. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s provozovatelem se nevztahuje na vzájemné spory mezi uživateli v postavení spotřebitele a podnikatele. Ty mohou být rovněž řešeny mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, ale bez účasti provozovatele.

 

13.7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU je možné řešit podáním na EU online platformě.

 

13.8. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, provozovatel a uživatel tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v ..........................., resp. Krajského soudu v ..................................

 1. Korespondenční údaje

Adresa provozovatele:

tel.:

e-mail:

Pokud si nás přejete kontaktovat elektronickou cestou, klikněte prosím zde.

 1. Závěrečná ustanovení

15.1. Provozovatel si vyhrazuje ve smyslu ust. § 1752 OZ právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění obchodních podmínek zveřejní provozovatel na webové stránce octocodesforum.cz a uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové obchodní podmínky vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny obchodní podmínky písemně odmítnout emailovým sdělením nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že uživatel změny obchodních podmínek v této lhůtě neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním obchodních podmínek. V případě, že uživatel nové znění obchodních podmínek odmítne, jsou provozovatel i uživatel oprávněni vzájemný smluvní vztah vypovědět. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc.

15.2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo smlouvy o užívání portálu.

15.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5.4.2017.